We create natural looking brows, leaving you feeling beautiful and confident. xx ● We create natural looking brows, leaving you feeling beautiful and confident. xx ● We create natural looking brows, leaving you feeling beautiful and confident. xx ●We create natural looking brows, leaving you feeling beautiful and confident. xx

CONTACT US

การเข้าใช้บริการที่ลาลาน่า สตูดิโอ จะต้องจองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการเท่านั้น ช่องทางการจองคิวจองได้ 2 ช่องทาง 

คือทางข้อความเฟสบุ๊คและทางไลน์ (ทางร้านจะไม่รับจองทางโทรศัพท์)

ขั้นตอนการจองคิว 

ข้อแนะนำ การแจ้งวันและเวลาที่จะสะดวก แนะนำให้จองเวลาที่ตัวเองสะดวกและคิดว่าเดิมทางมาได้ตามเวลาที่นัดหมาย เพราะไม่สามารถมาเลทเกินเวลานัดได้นะคะ และแนะนำให้จองล่วงหน้าเนิ่นๆ เพื่อที่จะได้วันและเวลาที่สะดวนะคะ

ขั้นตอนที่หนึ่ง : แจ้งวันที่สะดวกมาเช็คคิว

ให้แจ้งวันและเวลาที่สะดวกเข้ามาใช้บริการ 

  • แจ้งวันและเวลาที่สะดวก ให้ชัดเจน เช่น 13.00 หรือ 10.30 เป็นต้น 
  • เข้ามาใช้บริการอะไรบ้าง เช่น สักคิ้วใหม่ 1 คน / เติมสีปาก 1 คน
  • แจ้งว่าจะเข้ามาใช้บริการกี่คน 

เพราะว่าระยะเวลาในการให้บริการแต่ละอย่างแต่ละเคสนั้นค่อนข้างนาน ทางร้านจึงต้องทราบบริการที่ลูกค้าจะเข้ามา ว่ามีอะไรบ้างและมากี่ท่าน เพื่อที่จะจัดตารางได้นะคะ 

ขั้นตอนที่สอง : รอทางร้านตอบกลับคอนเฟิร์มคิว

เมื่อแจ้งวันมาเช็คคิวแล้ว ทางร้านจะเช็คคิววันและเวลาดังกล่าวให้ ว่ามีคิวว่างตรงกันกับทางร้านมั้ย? และตอบกลับคอนเฟิร์ม เพื่อดำเดินการจองคิวขั้นต่อไป

เมื่อได้วันและเวลาที่สะดวกตรงกันแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการวางมัดจำเพื่อจองคิว

ขั้นตอนที่สาม : วางมัดจำ

การวางมัดจำ ทางร้านจะเก็บมัดจำคิว ท่านละ 500 บาท เมื่อโอนมัดจำเรียบร้อย ให้แจ้งหลักฐานการโอนพร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ (ที่สามารถติดต่อได้)

ทางร้านจะลงคิวและตอบกลับคอนเฟิร์มคิวอีกรอบ

เป็นอันเสร็จกระบวนการการจองค่ะ 😉 

** ถ้าทางร้านยังไม่คอนเฟิร์มกลับ=ยังไม่ลงคิว **

 

ข้อแนะนำ 

  1. อ่านรายละเอียดในการมัดจำให้ครบถ้วน ก่อนมัดจำ 
  2. เมื่อมัดจำแล้ว ทางร้านไม่มีนโยบายคืนเงินมัดจำ แต่สามารถเก็บมัดจำไว้ได้ จนกว่าลูกค้าจะสะดวกเข้ามาใช้บริการ หรือ สามารถให้คนอื่นเข้ามาใช้บริการแทนได้
  3. เมื่อนัดคิวแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องมาตรงตามเวลานัด ไม่สามารถเลท หรือมาช้าเกินเวลานัดได้ 
  4. มาสาย / ไม่มา / ยกเลิกกระทันหัน = ปรับมัดจำและไม่คืนมัดจำทุกกรณี 
Note : ถ้าจองแล้วสามารถเลื่อนคิวได้มั้ย?

เมื่อจองคิวแล้ว สามารถเลื่อนคิวได้โดยแจ้งเลื่อนก่อนถึงวันวันนัด  2 วัน (หรือถ้ากระทันหัน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนถึงคิวนัด)

ที่อยู่ : 1203 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา